Årsregnskap

Dette må du vite om levering av årsregnskap

I Norge er det et krav om at regnskapstall for alle regnskapspliktige virksomheter skal være offentlig tilgjengelig. Den offentlige delen av virksomhetens regnskap er det vi kaller årsregnskapet, eventuelt finansregnskap eller eksternregnskap.

Dette må du vite om levering av årsregnskap

Årsregnskapet viser bedriftens årsresultat, altså alle inntekter og utgifter bedriften har hatt gjennom regnskapsåret. Hensikten med at denne informasjonen skal være offentlig er å skape transparens og gjøre det mulig for potensielle investorer, samarbeidspartnere, kredittinstitusjoner og lignende å gjøre en vurdering av et selskap før man inngår en eventuell avtale.

Les mer: «Årsregnskap, konsernregnskap og ligningspapirer».

Hvem må levere årsregnskap?

Dersom bedriften din er regnskapspliktig, skal den levere inn årsregnskap. Hvorvidt bedriften har regnskapsplikt avhenger blant annet av organisasjonsform, årlig omsetning og hvor mange ansatte virksomheten har. Mens alle aksjeselskap er regnskapspliktige, trenger enkeltpersonforetak normalt ikke å levere inn årsregnskap.

Årsregnskapet skal utarbeides og godkjennes av generalforsamlingen senest 30. juni. Deretter skal det sendes til Regnskapsregisteret innen 31. juli. Innlevering gjøres elektronisk via Altinn. 

Grunnet situasjonen med covid-19 har fristene for godkjenning og innsending av årsregnskapet de siste årene blitt utsatt med to måneder. Det er enda ikke kjent om det blir noen lignende utsettelser i 2022.

Dette skal inngå i årsregnskapet

Årsregnskapet skal vise bedriftens resultat foregående år, sammen med grunnlaget for at resultatet ble som det ble. Dette gjelder uavhengig av om bedriften gikk med overskudd eller underskudd. Regnskapet skal inneholde følgende (dette gjelder kun for små foretak, dvs de som har salgsinntekter under 70 millioner, balansesum under 35 millioner og færre enn 50 ansatte):

  • Resultatregnskap
  • Inngående og utgående balanse for gjeldende regnskapsår
  • Noteopplysninger

Virksomheter som ikke anses som små skal i tillegg til årsregnskapet levere inn en årsberetning og kontantstrømoppstilling. Her skal styret og daglig leder i virksomheten redegjøre for utviklingen i virksomheten, samt forutsetninger for videre drift. Årsberetningen er, i likhet med årsregnskapet, offentlig tilgjengelig informasjon.

Endringer i notekrav for regnskapsåret 2022

I 2021 ble det vedtatt flere lovendringer med betydning for utarbeidelsen av årsregnskap. Blant annet har kravene om noteopplysninger for mindre virksomheter blitt betydelig forenklet, enten gjennom presiseringer av hvilken informasjon som kreves eller ved at notekrav fjernes helt. Merk likevel at noteopplysninger alltid skal inkluderes dersom dette er vesentlig for forståelsen av regnskapet, i henhold til regnskapslovens bestemmelse vedrørende opplysningsplikt. 

Nytt for alle virksomheter er at rekkefølgen på noteopplysningene nå er lovfestet, noe de ikke har vært tidligere. Rekkefølgen på noteopplysninger skal nå følge rekkefølgen for postene de gjelder i balanse og resultatregnskap. 

Flere endringer i regnskapsloven kan du lese om på nettsidene til Regnskap Norge.

Hva skjer hvis jeg ikke leverer i tide?

Fristene for å sende inn årsregnskapet er endelige, og det vil straffe seg økonomisk å ikke levere i tide. Dersom årsregnskapet ikke leveres innen fristen, vil et forsinkelsesgebyr påløpe. Dette gebyret vil stige ukentlig i maksimalt 26 uker hvis det ikke betales.

Det er i utgangspunktet virksomheten som er ansvarlig for å betale gebyret. Dersom virksomheten ikke betaler, blir selskapets styremedlemmer, deltakere og eventuelt daglig leder solidarisk ansvarlige for at gebyret betales i sin helhet.

En kvalitetssikring av regnskapsarbeidet

Utarbeidelsen av årsregnskapet markerer avslutningen på fjoråret for bedriften. Dette er derfor også tiden for en siste kvalitetssikring av regnskapsarbeidet som ble utført i foregående regnskapsår. Denne jobben blir betraktelig mindre omfattende dersom dere har vært flinke med regelmessig avstemming gjennom året. Det vil i de aller fleste tilfeller lønne seg å sette bort jobben med å utarbeide årsregnskapet til en regnskapsfører. Da vet du at alt går riktig for seg og at eventuelle feil blir fanget opp i tide.

Nye moderne regnskapssystemer har gjort det enklere å føre regnskap, da informasjon kan hentes inn automatisk i større grad enn tidligere. Det har også blitt enklere for bedriften og regnskapsføreren å samarbeide om regnskapet. Vær imidlertid klar over at selv om de moderne løsningene reduserer feilmarginen betraktelig, er ingen systemer helt feilfrie. Derfor er det viktig å ha gode rutiner for intern kontroll, samtidig som regnskapsfører får en stadig viktigere kontrollfunksjon. 

Les også: «Automatisering av regnskap og rutiner».

Regnskapskollegiet hjelper deg med årsregnskapet

Ønsker du hjelp med utarbeidelse av årsregnskap for din bedrift? Våre regnskapsførere har mye erfaring med årsregnskap og konsernregnskap, og kan sørge for kvalitetsmessig utførelse innenfor gjeldende frister. Det lønner seg alltid å komme i gang så tidlig som mulig – så kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale.

Lønn og arbeidstid i påsken

17 mars 2023

Her gir vi deg reglene som gjelder rundt lønn og arbeidstid før påsken. Som arbeidsgiver er det et par ting som er viktig å vite.

Alle frister for regnskapsåret 2023

15 mars 2023

Her får du en full oversikt over alle frister i regnskapskalenderen for regnskapsåret 2023. Her er frister for årsoppgjøret for 2022 i 2023.