Send
Avbryt
Close
Ta kontakt i dag!
BLOGGARKIV / SØK  ►
Image
27. mars 2020

Korona og krisetiltak i selskaper

Vi har tatt for oss følgende punkter vedrørende korona og krisetiltak i selskaper:
 • Inntekter og kundefordringer
 • Innkjøp og leverandører
 • Lønnsområdet
 • Kostnader i regnskapet
 • Lån og kreditt
 • Skatter og avgifter
 • Årsregnskap
 • Budsjett og likviditet
 • Regnskapskollegiet
   
Inntekter og kundefordringer
 • Omsetningen for januar/februar skal rapporteres for mva selskaper den 14. april. Utleie selskaper som ønsker å kreditere hele eller deler av husleien til kunder i en periode, bør vurdere å ha skriftlig med leietaker at mva delen må betales, hvis kreditert mva ikke blir akseptert av skattemyndighetene.
 • Kundefordringene kan nå øke kraftig for mange og dermed skape ekstra problemer med likviditet. Vi anbefaler at vanlige purre og inkassorutiner opprettholdes så lenge kundene ikke har tatt kontakt. Viktig å opprettholde inkassorutinen, for å få skattemessig fradrag og tilbakeført mva.
   
Med endelig konstatert tap skatte- og mva-rettslig, forstås:
 1. foretatt tvangsinndriving eller inkasso har vært forgjeves,
 2. fordringen er en kundefordring som ikke er innfridd seks måneder etter forfall, til tross for minst tre purringskrav med normale purringsintervaller og slik aktivitet fra kreditors side som forholdene tilsier,
 3. offentlig gjeldsmegling, konkurs-, likvidasjons- eller avviklingsbehandling i skyldnerens bo gjør det klart at bomidlene ikke gir eller ikke vil gi fordringen dekning, eller
 4. fordringen ellers ut fra en samlet vurdering må anses klart uerholdelig.
   
Innkjøp og leverandører
 • Innkjøp for januar/februar skal rapporteres for mva selskaper den 14. april.
 • Leverandørreskontro kan nå øke kraftig for mange fordi selskapene mangler likviditet. Vi anbefaler at man alltid tar kontakt med leverandøren for å unngå at saken går til inkasso, med de langsiktige konsekvensene det kan få. Korte betalingsfrister og krav om kontant betaling kan fort bli det som blir konsekvensene hvis selskapene unnlater å betale regningene.
   
Lønnsområdet
 • Lønnsområdet;
  • Det er spesielt 3 ordninger som nå er viktig å vurdere om selskapene har rett til å kreve tilbake fra NAV:
  • Omsorgspenger er doblet (hjemme med barn under 12 år, arbeidsgiver dekker 3 dager)
  • Sykemelding/egenmelding grunnet Korona, 14 dager, lønnspliktdager = 3 dager
  • Permitteringer med begrunnelse i Korona (direkte av stenging av myndigheter eller indirekte konsekvens), lønnspliktdager = 2, varslingsplikt er 2 dager.
   • Vær oppmerksom på at firmabil som står igjen på arb.plass i en hel mnd, ikke skal trekkes for arb.g.avg og heller ikke firmabilskatt for arbeidstaker (Hvorvidt en firmabil kan/skal stå igjen vil avhenge av arbeidsavtalen partene imellom).
   • OTP kan også være mulig å stoppe (hvis ikke annet er avtalt).
     
Kostnader i regnskapet
 • Faste kostnader er en stor utfordring i regnskapet når inntektene svikter. Faste kostnader forsvinner ikke, mens variable kostnader kan justeres.
  • Husleie vil ofte være den viktigste posten her, og leverandør bør da kontaktes for å finne en løsning.
  • Myndighetene har i dag (27. mars) meldt om at de i løpet av neste uke vil fremlegge detaljene i en kontantstøtte til bedrifter rammet av Korona. Støtten er ment å dekke en andel av de løpende faste kostnadene (foreløpig en 2 mnd periode).
    
Lån og kreditt
 • Lånerenter/kassekreditt og avdrag kan være betydelige poster i regnskapet.
 • Rentene er nå satt ned og avdragsfrihet kan avtales med bankene. Bankene vil i utgangspunktet anbefale å benytte kassekreditt eller økte kassekredittrammer.
 • For at bankene skal kunne vurdere situasjonen må:
  • Regnskapet for 2019 foreligge
  • Ajourførte regnskaper for 2020 foreligge
  • Budsjett for 2020 kunne legges frem

Vær tidlig ute med å kontakte banken, ikke vent til det nesten er for sent.

 

Skatter og avgifter
 • Forskuddsskatt for selskap er utsatt fra 15. april til 1. september.
 • Mva satsen er redusert (laveste sats) fra 12% til 8% (fra 1. april til 31. oktober)
 • Mva fristen for første termin utsettes fra 14. april til 10. juni.
 • Arbeidsgiveravgiften er redusert med 4% for 2 termin dvs mars-april 2020 (øverste sats var 14,1% = 10,1% for termin 2)
 • Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift er utsatt fra 15. mai til 15. august.
 • Skatteetaten har varslet at de midlertidig vil stoppe bruk av tvangsmulkt ved for sen levering av følgende skattemeldinger:
  • Mva melding
  • For sent innlevert skattemelding (frist 31. mai)
    
Årsregnskapet 2019
 • Vedtatt utbytte for 2019 bør revurderes. Styret er ansvarlig for selskapets situasjon til enhver tid.
  • Det kan utbetales ekstraordinært utbytte på et senere tidspunkt i 2020 hvis situasjonen tillater dette.
  • Ved endring, må styret innkalle til ekstraordinær generalforsamling og vedta et nytt årsregnskap uten utbytte.
 • Hendelser etter balansedag, note i regnskapet for 2019 må vurderes (usikkerhet vedr. fortsatt drift).
 • Ikke utsett arbeidet med å få regnskapet for 2019 ferdig, dette må fremlegges før banken kan bistå bedriften.
   
Budsjett og likviditet
 • Selskapene bør lage nytt budsjett for 2020 basert på nåsituasjon.
 • Worst case scenario budsjett bør legges frem for styret hvor også de likviditetsmessige konsekvensene fremkommer.
  • For mange vil det knyttes enormt stor usikkerhet til året 2020, derfor er det viktigste å ha simulert ulike scenarioer basert på grove tallstørrelser.
  • Styret bør være forelagt konsekvensene ved bortfall av inntekter, kostnader som består, mulighet for nye lån og at selskapet benytter støtteordningene som myndighetene gir mulighet til.
    
Regnskapskollegiet AS
 • Regnskapskollegiet står klare til å gjøre alt vi kan for å hjelpe dere gjennom denne vanskelige tiden.
 • Vi kommer til å ha mye tettere informasjonsflyt og oppfølging nå enn vi har hatt noen gang.
 • Ikke nøl med å ta kontakt om det er noe som haster/dere trenger hjelp til.
W:
H: